عباس احمدوند

عباس احمدوند

کارشناس اجرایی

کارشناس ارشد مکانیک،
کارشناس ارزیابی فنی، کارشناس ثبت اختراع داخلی و ثبت شرکت دانش بنیان
ارزیاب فنی طرح های فناورانه