سید محمدحسین دانش

سید محمدحسین دانش

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی انرژی، کارآفرین، منتور، مشاور سرمایه گذاری، مدیر کارخانه توسعه و انتقال فن‌آوری