معصومه بختیاری

معصومه بختیاری

مدیر داخلی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناس امور اجرایی ثبت اختراع و ثبت شرکت دانش بنیان، مشاور کارآفرینی در حوزه زنان