مهدی مرادی

مهدی مرادی

مدیرعامل

دکتری مهندس مکانیک
متخصص حوزه های کامپوزیت ها و فناوری نانو، متخصص تجاری سازی فناوری، مشاور امور ثبت اختراعات داخلی و شرکت های دانش بنیان، کارآفرین، داور مالکیت فکری، مدیر ارزیابی فنی و انتقال فناوری